See PRO edition

 

COVID-19 // Ofso Open air Konstfestival 2021

Léif Frënn vun der Konst, vum Kiischpelt a vum Open air Konstfestival,

Mir hoffen et geet Eech alleguerte gutt - et gëtt an der aktueller Situatioun näischt méi Wichtiges ewéi d’Gesondheet. Leider musse mir den 30. Anniversaire vum Open air Konstfestival nach ee Joer no hanner verréckelen. Vu déi aktuell Situatioun, ass et eis net méiglech ee Festival an de Lellger Stroossen ze organiséieren.

Mir soen Eech Merci fir Äert Versteesdemech, an an der Hoffnung Eech nächst Joer um 30. Open air Konstfestival zu Lellgen begréissen ze däerfen.
Bei Froe sti mir Eech jidderzäit gären zur Dispositioun. Weider Informatiounen zum Virus an der aktueller Situatioun fannt Dir op der Websäit vun der Regierung - www.coronavirus.gouvernement.lu

D’Art Academy, déi 2017 am Kader vum Open Air Konstfestival initéiert gouf, ass dorobber aus d’Vilfalt vun der Konst ze valoriséieren  an  d’Ëffentlechkeet op d´Konst  opmierksam ze maachen, dëst duerch :

- professionell begleet Konstatelieren
- d´Kids Academy

Tatsächlech, ass een sech bei der Open Air Konstfestival a.s.b.l. bewosst a wéi wäit d’Konst eng Roll an der Sensibilisatioun vu kommende Generatiounen esou ewéi an hirer kënstlerëscher a kultureller Bildung ka spillen. Aus dësem Grond gouf d’Art Academy an d’Liewe geruff, als eng ganz Rei kënstleresch Aktivitéite vu pedagogëschem Notze fir Kanner, Jugendlecher a jonk Erwuessener.

Heibäi gëtt ganz besonnesch vill Wäert op dat spillerescht Element geluecht, wat am Ëmfeld vum Konstfestival méiglech an esou fundamental wichteg ass. Op dës Manéier kënnen déi ausgewielte Kënstler hir Konst esou ewéi hiert Wëssen ënner beschtméigleche Bedéngunge vermëttelen.

Professionell begleet Konstatelieren

Workshops um Programm vun der Art Academy:

«D’Konst spigelt net erëm wat siichtbar ass,
si mécht siichtbar.»
(Paul Klee)

Op d’Mooss gemaach fir Kanner, Jugendlecher a jonk Erwuessener, déi selwer kënstleresch aktiv wëlle ginn a sech mat verschiddenen Technike bekannt maache wëllen. D’Art Academy erméiglecht et selwer Wierker ze schafen an esou d’Vilfalt vun der Konst an engem spaasserfëllten Ëmfeld fir sech z’entdecken.

All Konstatelier  steet ënnert der professioneller Leedung vun enger qualifizéierter Fachkraaft aus der jeeweileger Konstzeen. Den ugebuedene Programm erstreckt sech iwwer de ganzen Dag a bitt de Participanten d’Méiglechkeet déi vun hinnen ausgewielte Konstrichtung z’entdecken a besser kennenzeléieren. Kënstleresch Kenntnisser gi keng virausgesat an et mussen och keng weider Virbereedunge getraff ginn. Am Mëttelpunkt steet natierlech de kreative Virwëtz, duerch den direkte Kontakt an déi aktiv Bedeelegung soll kënstlerescht Wësse vermëttelt ginn. Fir beschtméiglech Bedéngunge garantéieren ze kënnen ass d’Unzuel vu Participante pro Konstatelier  begrenzt, d’Umeldung ass iwwer dëse Site méiglech.

D’Konstatelieren vun der Art Academy 2020 stinn ënnert der Leedung vun :
- Isabelle Pirson, Molerin
- Florence Hoffmann, konstschafend Sculptrice
- Daniel Mac Lloyd, Graffiti-Kënstler.

Natierlech ass all Visiteur vum Konstfestival häerzlech agelueden sech een Androck vun der Dynamik während dem Kreatiounsprozess an deenen verschiddenen  Konstatelieren ze verschafen. D’Konstwierker, déi am Verlaf vun den eenzelne  Konstatelieren entstinn, ginn doriwwer eraus an de Concours « Art Academy » opgeholl, d’Gewënner gi mat attraktive Präisser ausgezeechent.

Kids Academy

Nieft de professionell begleete Konstalieren gëtt am Kader vum Open Air Konstfestival och nach d’Kids Academy speziell fir Kanner ugebueden. Heibäi handelt et sech ëm kléng encadréiert Atelieren, an deenen d’Kanner vun 11.00 Auer bis 18.00 Auer hirer Kreativitéit fräie Laf loosse kënnen.

Aktivitéiten um Programm vun der Art Academy:
- Upcycling Konst
- Kreatioun vu Sandbiller
- Molerei op Textilien
- Dekoratioun vu Blummendëppen
- Molerei vu Mini Toilen


 Open air

Konstfestival 2021

cancelled !

 
      Gemeng Kiischpelt 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.