See PRO edition

 

COVID-19 // Ofso Open air Konstfestival 2021

Léif Frënn vun der Konst, vum Kiischpelt a vum Open air Konstfestival,

Mir hoffen et geet Eech alleguerte gutt - et gëtt an der aktueller Situatioun näischt méi Wichtiges ewéi d’Gesondheet. Leider musse mir den 30. Anniversaire vum Open air Konstfestival nach ee Joer no hanner verréckelen. Vu déi aktuell Situatioun, ass et eis net méiglech ee Festival an de Lellger Stroossen ze organiséieren.

Mir soen Eech Merci fir Äert Versteesdemech, an an der Hoffnung Eech nächst Joer um 30. Open air Konstfestival zu Lellgen begréissen ze däerfen.
Bei Froe sti mir Eech jidderzäit gären zur Dispositioun. Weider Informatiounen zum Virus an der aktueller Situatioun fannt Dir op der Websäit vun der Regierung - www.coronavirus.gouvernement.lu

Expos 2019

Jessica Theis

Margot-Reding Schroeder

Raymond Petit

Lëlljer Gaart

Isabelle Pirson

Alice Niedercorn

Serge Koch

Andree Schwabe

Deborah Georg

Corinne Goetz

Emil Antony

Yves Geraud

Martine Marcelet

Paul Morag

Rose Antony

Viviane Briscolini

Annette Lambert

Théa Peschon

Zahrée Veerman

Ingo Schandeler

Assy Jans

Marina Herber

Pauline Burg

Benu

Expos 2018

Alexandre Forceille

Margot-Reding Schroeder

Raymond Petit

Betzder Atelieren

Isabelle Pirson

Bernardette Snyers

Serge Koch

Aïcha Smail

Marina Herber

Anita Faber

Tristan Leonid Zoltan Thiltges

Nathalie Lesure

Anne-Marie Grimler

Pascale Seyler

Eva Paulin

Josiane Ginter

Astrid Breuer

Armand Weber

Bernard Huberty

Benu

Expos 2017

Associatioun Alzheimer

Brigitte Feierstein

Fabrice Magnée

Claude Delamarre

Claire-Lise Backes

Raymond Petit

Marianne Kohll-Wester

Margot-Reding Schroeder

Justine & Cow

Viviane Briscolini

Rasha Sawas

Claudine Maillet

Expos 2016

Josée Kaiser

Guy Deltour

Nicole Huberty

Simone Weydert

Colette Gerges

Eugène Reiter

Joel Meiers

Christophe Poissonnier

Raymond Petit

Isabelle Pirson

Martine Philippi

Margot-Reding Schroeder

Emanuela Wille (OsSom)

Claude Windeshausen

Sylvie Weissen

Ewald Kaiser

Carolyn Libar

Lelljer Gaart

Expos 2015

Camille Nanquette

Chantal Blasen

Rol Steimes

Claudine Maillet

Konscht am Gronn

Raymond Petit

Isabelle Wiessler

Margot-Reding Schroeder

Tessa Theisen

Vic Mathias

Madeleine Putz

Steve Reiffers

Simone Mathias-Weydert

Mariette Schaeffer

Josette Maurer

Romy Zangerle

Nina Andersson

Maryse Lux-Glodt

Marie-Paule Ludovicy-Urbing

Expos 2014

Joël Meiers

Raymond Petit

Margot-Reding Schroeder

Isabelle Pirson

Nico Mujzer

Liliane Picard

Monique Becker

Théa Peschon

Josette Maurer

John Gerard

Nathalie Leger

Chantal Blasen

Tessa Turmes

Pierre Kremer

Christiane Schneider

Brigitte Koerperich

Gaby Alesch

Expos 2013

Brigitte Feierstein

Kingsley Ogwara

Christophe Poissonnier

Lis Prussen

Ingo Schandeler

Andrée Schwabe – Rochu

Jhang Meis

Rol Steimes

Margot Reding-Schroeder

Lucien Pletschette (†)

Assy Jans

Astrid Koemptgen

Chantal Hoffmann

Josette Maurer

Tessa Theisen

René Kayl

Nicole Rapp

Nico Hienckes

Rol Backendorf

Chantal Weyer

Ania Polfer

Toker Günsel

Yvette Rischette

Margot Guion

Pauline Burg

 Open air

Konstfestival 2021

cancelled !

 
      Gemeng Kiischpelt 

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.