See PRO edition

Open Air Konstfestival asbl

 

5, op der Gare
L-9776 Wëlwerwolz

Tel: (+352) 92 06 63
Tel/Fax Büro SIK: (+352) 26 91 01 44

E-mail: info@konstfestival.lu

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
LU85 0019 1155 3587 5000 - BCEELULL

BGL BNP Paribas
LU58 0030 0273 4626 0000 - BGLLLULLL

 

Kontakter

Präsidentin Antoinette Lutgen-Lentz
Vize-Präsident Armand Mayer
Caissier Laurent Hamen
Sekretär Daniel Boumans
Coordinateur artistique Tim Boumans
Coordinateur technique Corry De Rond

Agenda 2017

Vernissage
Freidig, 16. Juni

Expos
Sonndig, 18. Juni

Open Air Konstfestival
Freidig, 23. Juni

Oofschlossfeier
Sonndig, 25. Juni

Lellgen ? 

 Wéi kommen ech op Lellgen?

Gidd méi gewuer iwwer dat klengt, iwwer d'Grenze vun eisem Land eraus bekannten Ardennerduerf.

 
      Gemeng Kiischpelt