Prix de la Commune

De Präis vun der Gemeng.

Dëse Präis gëtt vergi vum Gemengerot vun der Gemeng Kiischpelt.

Editioun 2022

Editioun 2019

Jules Spedener
Alexandre Forceille

Editioun 2018

Editioun 2017

Ingo Schandeler
Thierry Fifi

Open air Konstfestival asbl
5, op der Gare
L-9776 Wëlwerwolz
info@konstfestival.lu

IWWER EIS
MATMAACHEN
FOLLOW US